Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”

   Powiat Przeworski współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy nad realizacją projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Działania 9.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego wsparciem szkoły zawodowe. Głównym celem wzajemnej współpracy jest promocja  szkolnictwa zawodowego poprzez różne formy wsparcia. Wartość całego projektu dla Powiatu Przeworskiego realizowanego od maja 2012 do października 2014 będzie wynosić 2 118 609,58 zł w tym wkład własny 303 802,15  zł.

   W Powiecie Przeworskim w realizację projektu i opracowanie dokumentacji projektowej zaangażowane są 3 Zespoły Szkół prowadzące kształcenie zawodowe: Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, Zespół Szkół w Kańczudze, Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Najważniejszym celem programu jest wparcie szkół zawodowych oraz ich promowanie wśród młodzieży szkolnej. W ramach programu część środków będzie można przeznaczyć na doposażenie szkolnych klasopracowni w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zaplanowane jest również prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i podnoszących ich kompetencje kluczowe i zawodowe – w tym realizowane będą kursy specjalistyczne, które podniosą atrakcyjność oferty szkół, między innymi  bezpłatne kursy prawa jazdy kat. B , kursy spawania metodą MAG lub TIG, kursy informatyczne, barmańskie itp. Oprócz zdobycia wiedzy merytorycznej przez uczniów, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie kładzie nacisk na naukę zawodu w praktyce, dlatego też  najważniejszą formą wsparcia szkół zawodowych będzie objęcie 357 uczniów płatnymi stażami. Szkoły, które będą uczestniczyły w projekcie zobligowane są do nawiązania współpracy z przedsiębiorcami, w tym organizacji staży lub praktyk zawodowych dla 357 uczniów w skali powiatu, w tym 60 uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu, 84 uczniów z Zespołu Szkół w Kańczudze i 213 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku.  Dzięki temu uczniowie będą mogli zapoznać się z rzeczywistym środowiskiem swojego zawodu, a w przypadku staży – otrzymają pierwsze wynagrodzenie za pracę – stypendium stażowe.

   Każda szkoła biorąca udział w projekcie będzie zobowiązana do wdrożenia efektywnego systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego, w tym stworzenia pracowni doradztwa. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie będzie stanowił zaplecze tej działalności i odpowiadał za koordynację merytoryczną. Każda szkoła będzie mogła również skierować nauczyciela na szkolenie przygotowujące go do roli doradcy edukacyjno-zawodowego.